ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) про надання послуг з організації участі в комерційних заходах (маркетах)
Дата опублікування цієї редакції публічної пропозиції (оферти): 1 серпня 2021 року

Наведена нижче інформація є офіційною публічною пропозицією (офертою).

Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і вартості послуг, особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, (далі – «Бренд») стає замовником вказаних послуг (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

Здійснюючи акцепт цієї Оферти, особа погоджується з усіма її умовами в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти і приймає на себе викладені в ній зобов'язання.

Належним акцептом цієї Оферти вважається заповнення Брендом відповідної електронної форми замовлення, що розміщена на веб-сайті markets.vsisvoi.ua за таким посиланням: markets.vsisvoi.ua/registration, та оплата авансового платежу.

Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: markets.vsisvoi.ua, та діє до моменту відкликання Оферти Організатором.

Організатор залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Організатором змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з 1 числа місяця, наступного за днем розміщення зміненого тексту Оферти на веб-сайті markets.vsisvoi.ua, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

ФОП Пащенко Поліна Ігорівна (код ЄРДПОУ 3675510729) (надалі — «Організатор»), пропонує будь-якій юридичній особі або фізичній особі-підприємцю («Бренд»), яка виробляє товар або є власником знаку для товарів і послуг (торгової марки), під яким цей товар випускається на ринок України, або уповноважена виробником чи власником зазначеної торгової марки, за умови, що товар вироблено в Україні, укласти Договір надання послуг з організації участі в комерційних заходах (маркетах), на умовах і в порядку, які вказані нижче, та опубліковані на веб-сайті (далі — «Сайт»): markets.vsisvoi.ua.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Організатор зобов'язується надати послуги з організації участі Бренда у комерційних заходах, які проводяться періодично та передбачають надання Бренду можливості виставляти зразки власних товарів українського виробництва з метою їх продажу кінцевим споживачам та/або з метою укладення угод з суб'єктами господарювання, що займаються оптовим та роздрібним продажем (далі – «Маркети»), а Бренд зобов'язується оплатити Організатору його послуги у розмірі та на умовах, що відповідають домовленостям сторін.

1.2. Під власними товарами українського виробництва (далі – «Товари») в цьому Договорі розуміються товари, які виробляє Бренд; товари, які є такими, що випускаються на ринок України під знаком для товарів і послуг (торговою маркою), що належить Бренду; або товари, що виставляються та/або пропонуються для продажу на Маркетах Брендом, який спеціально уповноважений на це виробником товару чи власником відповідної торгової марки. В будь-якому випадку Товари мають бути вироблені в Україні.

1.3. Асортимент Товарів має попередньо узгоджуватися з Організатором.

1.4. Місце проведення Маркетів знаходиться за адресою: 02000, м. Київ, вул. Десятинна, 12. Дати проведення Маркетів, їх тематична та/або стилістична спрямованість, дозволені категорії Товарів, строки проведення та інші умови проведення Маркетів встановлюються Організатором, є обов'язковими для всіх Брендів та публікуються на веб-сайті markets.vsisvoi.ua.

1.5. На підставі окремих домовленостей Організатор має право проводити індивідуальні Маркети, в яких бере участь тільки один Бренд.

2. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БРЕНДА

2.1. Бренд гарантує, що Товари, які виставляються та/або пропонуються для продажу на Маркетах, не перебувають під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави, закладу, податкової застави або іншим способом забезпечення виконання будь-яких його зобов'язань та/або зобов'язань будь-яких третіх осіб перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обмеження чи обтяження, передбаченого чинним законодавством України.

2.2. Бренд гарантує, що Товари, які виставляються та/або пропонуються для продажу на Маркетах, нефальсифіковані, вироблені в Україні, мають належну якість, в користуванні не перебували, придатні для використання, не потребують ремонту, безпечні для життя, здоров'я і майна споживачів та навколишнього природного середовища, відповідають всім встановленим до них санітарним вимогам, а також сертифіковані відповідно до вимог чинного законодавства України, якщо їх сертифікація є обов'язковою.

2.3. Бренд підтверджує, що укладення та виконання ним умов даного Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних документів дозвільного характеру), а також підтверджує, що укладання та виконання ним умов даного Договору не суперечить цілям, меті та предмету діяльності Бренда, а також положенням його установчих документів.

2.4. Бренд зобов'язаний під час Маркету дотримуватися всіх вимог чинного законодавства України, зокрема виконувати вимоги санітарних норм і правил, вимоги з техніки безпеки, протипожежні вимоги, норми та правила.

2.5. Бренд зобов'язаний мати чинні дозволи (ліцензії), якщо відповідно до застосованого законодавства такі дозволи (ліцензії) є обов'язковими для Бренда під час участі у Маркеті.

3. СУПУТНІ ПОСЛУГИ

3.1. Під час проведення Маркету, а також протягом підготовки до нього та/або після його завершення, Бренд має право отримати супутні послуги, що надаються Організатором: надання в користування торгового обладнання, навантажувально-розвантажувальні послуги, зберігання тощо. Склад та обсяг супутніх послуг встановлюється Організатором та публікується на веб-сайті markets.vsisvoi.ua.

3.2. Будь-яке майно Організатора, яке надається в користування Бренду, має передаватися на підставі накладної або акту приймання-передачі. Бренд зобов'язується повернути все майно Організатора, передане йому в користування для участі у Маркеті, не пізніше останнього дня проведення Маркету. Бренд несе повну відповідальність за збереження майна в стані, в якому це майно йому було передано.

3.3. Окремою домовленістю сторін можуть визначатися умови розміщення реклами Бренда в місці проведення Маркету. Непогоджене з Організатором розміщення будь-яких матеріалів, вивісок, позначень тощо рекламного характеру забороняється.

4. ОПЛАТА ПОСЛУГ

4.1. Вартість послуг Організатора, передбачених пунктом 1.1 цього Договору, встановлюється Організатором та публікується на веб-сайті markets.vsisvoi.ua за таким посиланням: markets.vsisvoi.ua/registration. Вартість послуг з організації участі у Маркеті залежить від тематики Маркету, площі, яку займає Товар, та тривалості Маркету.

4.2. Валютою платежу є національна валюта України – гривня.

4.3. Оплата здійснюється Брендом в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Організатора в розмірі 100% від загальної вартості послуг, передбачених пунктом 1.1 цього Договору, не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні до відкриття відповідного Маркету.

4.4. Якщо Бренд за будь-яких причин не взяв участі у Маркеті, йому було правомірно відмовлено в участі або припинено його участь у Маркеті, суми платежів, отриманих Організатором згідно з пунктом 4.3 Договору, не повертаються Бренду, а залишаються в Організатора.

4.5. Вартість супутніх послуг та умови їх оплати встановлюється Організатором та публікується на веб-сайті markets.vsisvoi.ua за таким посиланням: markets.vsisvoi.ua/registration.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.2. Порушення будь-якої з вимог, встановлених пунктами 1.2, 1.3, 2.1 та 2.2 цього Договору, є достатньою та обґрунтованою підставою для відмови Бренду в участі в Маркеті або припинення такої участі. Вказана обґрунтована відмова або припинення участі у Маркеті не вважається порушенням Організатором своїх зобов'язань за цим Договором та не тягне будь-яку юридичну відповідальністю для Організатора.

5.3. Бренд зобов'язується на письмову обґрунтовану вимогу Організатора протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання такої вимоги та підтверджуючих документів відшкодувати Організатору понесені ним витрати, а також шкоду та збитки, що виникли з вини Бренду внаслідок задоволення за рахунок Організатора законних вимог споживачів чи третіх осіб, контролюючих, правоохоронних чи інших органів державної влади пов'язаних із участю Бренда у Маркетах, дефектами чи недоліками Товарів, їх фальсифікацією, неналежною якістю, непридатністю для використання за призначенням, небезпекою для життя, здоров'я і майна осіб та навколишнього природного середовища, невідповідністю санітарним вимогам або сертифікатів відповідності на ці Товари, якщо їх сертифікація є обов'язковою відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.4. У разі завдання шкоди у зв'язку з розголошенням конфіденційної інформації, пов'язаної з виконанням умов даного Договору, без згоди іншої Сторони винна Сторона повинна відшкодувати іншій Стороні всі пов'язані з цим збитки.

5.5. Всі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов'язань за даним Договором, вирішуються шляхом проведення переговорів.

5.6. У випадку якщо Сторони не досягнуть домовленостей з приводу предмета спору шляхом проведення переговорів, то всі спори та розбіжності Сторін щодо здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов'язань за даним Договором вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Наведена вище інформація є офіційною публічною пропозицією (офертою). Відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України акцептом цієї публічної пропозиції (оферти) Бренд засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами цієї публічної пропозиції (оферти) без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення акцепту.

6.2. Датою акцепту та укладення цього Договору є дата заповнення Брендом відповідної електронної форми замовлення, що розміщена на сайті markets.vsisvoi.ua за таким посиланням: markets.vsisvoi.ua/registration, та оплата 100% вартості послуг у строки та в порядку, встановлені в пункті 4.3 Договору.

6.3. Сторони або їх представники не мають права розголошувати конфіденційну інформацію без письмової згоди на це іншої Сторони за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України. Дана умова діє як під час строку дії Договору так і протягом необмеженого часу після завершення строку дії Договору.

6.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність надання одна одній інформації та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про її зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

6.5. Сторони гарантують одна одній, що персональні дані фізичних осіб, які будуть передані Сторонами при виконанні зобов'язань за цим Договором отримані Сторонами відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме частини другої статті 32 Конституції України, статей 2, 6 та 11 Закону України «Про захист персональних даних», також Сторони гарантують, що не порушують прав третіх осіб (суб'єктів персональних даних) надаючи таку інформацію одна одній.

6.6. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту акцепту публічної пропозиції (оферти) та діє до завершення відповідного Маркету, в якому мав брати участь Бренд.

6.7. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором Брендом допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7. РЕКВІЗИТИ

ФОП Пащенко Поліна Ігорівна
Код 3675510729
Адреса УКРАЇНА, 04108, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т СВОБОДИ, БУД. 6, КВ.113
UA853052990000026003046208305 в в АТ КБ "ПриватБанк"
МФО 305299 Платник єдиного податку 2 група без ПДВ

Архів типових правіл

© 2021 Всі. Свої
© Всі. Свої
Made on
Tilda